Obituary

Klein, Thelma

Name: Klein, Thelma E.
Maiden Name:
Spouse: William Klein
Age at death: 95
Date of death: 12/02/2000
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 12/05/2000