Obituary

Thomas, Miriam

Name: Thomas, Miriam
Maiden Name: Morton
Spouse: Cleolis M. Thomas
Age at death: 96
Date of death: 05/16/1997
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 05/17/1997