Obituary

Zarycki, Kathleen

Name: Zarycki, Kathleen Ann
Maiden Name:
Spouse: Andrew Zarycki
Age at death: 74
Date of death: 05/31/2018
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 06/03/2018