Obituary

Thomas, Karen

Name: Thomas, Karen Jean
Maiden Name:
Spouse: Ted Thomas
Age at death: -1
Date of death: 06/14/2019
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 06/18/2019