Obituary

Koehler, Mathias

Name: Koehler, Mathias Anton
Maiden Name:
Spouse: Mary Koehler
Age at death: 95
Date of death: 10/22/2019
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 10/25/2019