Obituary

Rathbun, Thomas

Name: Rathbun, Thomas W.
Maiden Name:
Spouse: Pamela Rathbun
Age at death: 77
Date of death: 11/23/2019
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 11/26/2019