Obituary

Giacomoni, Linda

Name: Giacomoni, Linda K.
Maiden Name: Deunk
Spouse: Rich Giacomoni
Age at death: 75
Date of death: 02/09/2021
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 02/14/2021