Obituary

Ashton, Eva

Name: Ashton, Eva J
Maiden Name: Wright
Spouse: Lee Ashton
Age at death: 70
Date of death: 01/18/2000
Publication: Akron Beacon Journal
Date of publication: 01/21/2000