Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Thomas, Marjorie Charles Thomas8804/09/1996
Thomas, Mary LouiseJoseph John Thomas9601/18/1997
Thomas, Marjorie L. [Sommers]Melvin Z. Thomas92Copley, Ohio07/02/2006
Thomas, Miriam [Morton]Cleolis M. Thomas96Stow, Ohio05/16/1997
Thomas, Henry "Hank" Scharlene 9307/15/2010
Thomas, Paul W.Viola 9102/26/2011
Thomas, Morton M.Esther 8004/24/2011
Thomas, Morton M.Esther 8004/24/2011
Thomas, Gloria S. 9205/22/2011
Thomas, James E.Beula Mae Thomas94Stow, Ohio06/06/2013
Thomas, James D.Iva Ruth Thomas88Akron, Oh07/15/2013
Thomas, James D.Iva Ruth Carter Thomas88Stow, OH07/15/2013
Thomas, Robert "Tommy" J.Jackie Thomas86Stow, OH09/30/2013
Thomas, Karen Jean [Yurchison]Pete Thomas61Stow, OH11/05/2015
Thomas, Sr., Raphael G. "Racy"Connie Thomas7101/06/2015
Thompson, Blanche E. [Kimmel]Ivan Thompson8401/09/2000
Thompson, Daisy E. [Collins]James A. Thompson5905/14/1990
Thompson, Eugene "ET" Mary Ann "Dude" Moore5612/20/2004
Thompson, Harriet J.Walter L. Thompson8906/29/1995
Thompson, Jack H.Ruth 8510/28/2003