Obituary Database List

Complete list of the Obituary Database.
Name[maiden]sort iconSpouseAgePlaceDate
Allen, Regina [Queenie]John 87Stow, Ohio02/18/2006
Alexqander, Lorin D.Mary Ann 9008/30/2011
Alexander, Kathryn McCormick [McCormick]Alvin Alexander84Stow, Ohio01/21/2005
Alexander, Margaret E. [Fitch]Thorald 66Stow, Ohio07/13/1992
Alexander, Ruth A. [Lowrey] 84Stow, Ohio12/21/2003
Alexander, Flora MaryJohn Alexander10008/23/2011
Alexander, Lorin D.Mary Ann 9008/30/2011
Alexander, Thorald C.Margaret 8605/22/2012
Alder, John B.Ardace 77Stow, Ohio10/26/2001
Albright, Sandra J. [Sprunk] 53Stow, Ohio11/16/1998
Alboreo, Andrew "Poppa Andy" J. "Maria Giovanna 84Stow, Ohio05/01/2008
Al-Husseini, Jamal H.Rifka 81Akron, Ohio12/02/2003
Akers, Doris AdeleWayne 86Stow, Ohio05/17/2002
Ake, Eddie L.Mora 47Streetsboro, Ohio02/19/1995
Akard, Lloyd A.Mary Lee 75Stow, Ohio11/24/2007
Agnew, Genevieve Mae [Roach] 80Stow, Ohio05/07/2004
Agnew, Raymond "Whitey" C.Genevieve 81Stow, Ohio07/29/1991
Agle, Carlton G.Tamea (1) Donna(2) 84Stow, Ohio03/21/2005
Agin, Kenneth G.Jean naStow, Ohio05/23/1992
Agin, Jean E [Miller]Kenneth G. Agin85Akron, Ohio09/18/2010